Polityka prywatności sklepu
1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.przewodnik.integra.edu.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Integra, 43-100 Tychy ul. Reymonta 18/16, NIP 6462421414 zwana dalej Integra.
3.Integra dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. W Integra przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).
W Integra wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.
§ 1 Jak zbieramy dane?
1.Intega zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
3.W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu oraz podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj
d) Numer telefonu
e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
4.Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
5.Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
6.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.
Państwa dane przetwarzamy zwykle w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która może zostać w każdym momencie wycofana.
W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Integra jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.
Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń w związku z prowadzeniem przez Integra działalności gospodarczej.
12.W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Integra. Dane mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz inne usługi pomocnicze, w szczególności księgowe oraz informatyczne. Podmioty te wykorzystują dane jedynie w celu realizacji w.w usług i jedynie na polecenie Integra.
23.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
34.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
5. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP
1.Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Integra na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Integra produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
2. wykorzystuje dwa typy plików cookies: a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. b)Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3.Integra wykorzystuje Cookies własne w celu: a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej pod stronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla Firefox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
6.Integra może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Integra przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
7.Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Integra nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych Prawa jakie Państwu przysługują
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:
• informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
• informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
• sprostowania danych;
• bycia zapomnianym;
• ograniczenia przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• sprzeciwu;
• niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
• informacji o naruszeniu ochrony danych.
Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:
Adres email:si@przewodnik.integra.edu.pl
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Integra.
2.Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
3.Inregra zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Integra może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Integra roszczeń od danego Klienta.
§ 5 Zabezpieczenia
1.Integra stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Integra zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
3.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia odzyskanie hasła do konta w Sklepie. Celem odzyskania hasła należy podać swoje nazwisko oraz adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
4.Integra nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1.Integra zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: si@przewodnik.integra.edu.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2021
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 dnia kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, a także o przysługujących prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.
Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Integra. Dane przetwarzane są w celu realizacji współpracy, na podstawie zawartych umów, zamówień lub uzgodnień (dalej „Współpraca”), a także w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedażowych, zakupowych oraz innych dokumentów księgowych), w celu rozpatrywania reklamacji, w celu obrony i dochodzenia roszczeń, w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej, a także w celach marketingowych.
Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać przekazane przez Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania w celu Współpracy jest wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy przed jej zawarciem (art. 6 lit. ust. 1 lit. b RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedażowych, zakupowych oraz innych dokumentów księgowych, a także do w innych celach, w jakich Administrator jest zobowiązany przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisu prawa, jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego w postaci realizacji odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej w związku z wykonaniem umowy sprzedaży, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podstawą przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane są także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a interesami tymi są: obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk dotyczących satysfakcji z jakości świadczonych usług i oferowanych produktów oraz weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahentów.
Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Współpracy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze Współpracą lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Komu możemy przekazać dane?
Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. firmom świadczących na naszą rzecz usługi księgowe, usługi transportowe, spedycyjne, kurierskie lub inne), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi.
Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W odniesieniu do przetwarzania w celach marketingowych, a także w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W odniesieniu do przetwarzania w oparciu o Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W razie realizacji jednego ze swoich praw możesz się z nami skontaktować, pisząc do nas na adres mailowy: si@przewodnik.integra.edu.pl
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Współpracy.
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając przekazane przez Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
“Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Integra na mój, podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
Cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu INTEGRA z siedzibą w Tychach
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Źródło: www.wszystkoociasteczkach.pl